شبکه رسانه پاکدل
تماس با من
پروفایل من
      آموزش گام به گام گرامر انگلیسی (دستور زبان انگلیسی را گام به گام بیاموزید)
شبکه رسانه پاکدل
فعلی که در گذشته استمرار داشته نویسنده: شبکه رسانه پاکدل - ۱۳٩۱/۱٢/۱٤

زمان گذشته استمراری Past Continuous Tense

این زمان توصیف کننده عملی است که به صورت استمرار در گذشته به وقوع بپیوندد

برای ساختن این زمان فعل To be زمان گذشته را بعد از فاعل نوشته و سپس از فعل اصلی و ing استفاده می کنیم فرمول این زمان به قرار زیر است:

Ing + فعل اصلی  Was –Were  + فاعل

مثال:

I Wase teaching at 8 o’ clock this morning.

من امروز ساعت 8 مشغول تدریس بودم.

صرف فعل to teach در زمان گذشته استمراری

I Wase teaching.                          من مشغول تدریس بودم.(داشتم تدریس می کردم)

You Were teaching.                    تو در حال تدریس بودی(تو داشتی تدریس می کردی)

(He , she) Wase teaching               او در حال تدریس بود (او داشت تدریس می کرد)

We wer teaching                            ما در حال تدریس بودیم (ما داشتیم درس می دادیم)

You were teaching                         شما مشغول تدریس بودید ( شما داشتید درس می دادید)

They were teaching                             آنها مشغول تدریس بودند ( آنها داشتند درس می دادند)

 

برای منفی کردن زمان گذشته استمراری کلمه (not ) را مستقیماً بعد از فعل wase و were قرار می دهیم   مثال:

He was not studying at 9 o ‘ clock Last night     او شب گذشته ساعت 9 مشغول مطالعه نبود

برای سؤالی کردن was و were را در ابتدای جمله قبل از فاعل قرار می دهیم.

Were you coming here at 10 o’clocke?                                  آیا ساعت 10 داشتید به اینجا می آمدید؟

Were you watching television at 10 o’clocke?                            آیا ساعت 10 داشتید تلویزیون نگاه می کردید؟

برای منفی سؤالی کردن این زمان was not و were not  را به صورت فرم مختصر یا مخفف در ابتدای جمله قبل از فاعل قرار می دهیم. مثال:

Weren’t you speaking with him at 6 o’clock?                  

(مشغول صحبت با او نبودی)      آیا ساعت 6 با او صحبت نمی کردی؟

  نظرات ()
فرم سؤالی زمان گذشته ساده نویسنده: شبکه رسانه پاکدل - ۱۳٩۱/۱٠/۱٥

 

فرم سؤالی زمان گذشته ساده

برای سؤالی کردن زمان گذشته ساده فعل کمکی did را در ابتدای جمله قبل از فاعل قرار می دهیم. مثال:

Did you go there last night?                                         آیا دیشب به آنجا رفتید؟

Did she come to your house?                              آیا او دیشب به منزل شما آمد ؟       

Did they come back from England?                            آیا آنها از انگلستان برگشتید؟

تبصره مهم : از جملاتی که در باره ی زمان گذشته ساده ذکر گردید نتیجه می گیریم که گذشته فعل فقط در یک جمله مثبت زمان گذشته به کار می رود و چنانچه جمله سؤالی و یا منفی شود بایستی فعل زمان حال را به کار برد. مثال:

He went.                                                                  او رفت.

He did not go.                                                          او نرفت.

Did he go?                                                                آیا او رفت؟

Didn’t he go?                                                              آیا او نرفت؟

همانطور که در جمله چهارم ملاحظه می فرمایید برای منفی سؤالی کردن زمان گذشته ساده (didn’t) را قبل از فاعل  در ابتدای جمله قرار می دهیم.

توجه: بهترین تمرین برای هرچه بیشتر یاد گرفتن زمان گذشته این است که دانشجو حداقل سی فعل را انتخاب کرده و برای هر کدام از افعال چهار جمله بطریق فوق بنویسید. البته سعی می گردد افعالی انتخاب شود که به کار بردن آنها در مکالمات روزمره بیشتر است.

  نظرات ()
فرم منفی زمان گذشته ساده نویسنده: شبکه رسانه پاکدل - ۱۳٩۱/۱٠/۱٥

فرم منفی زمان گذشته ساده

برای منفی کردن زمان گذشته ساده فعل کمکی did را با کلمه ی منفی not بعد از فاعل و قبل از فعل اصلی قرار می دهیم. مثال:

He went there last night .      (مثبت)                     او دیشب به آنجا رفت.

He did not go there last night.     (منفی)                او دیشب به آنجا نرفت.

We spent all our money.      (مثبت)                         ما تمام پولهایمان را خرج کردیم.

We did not spent all our money.  (منفی)                   ما تمام پولهایمان را خرج نکردیم.

  نظرات ()
زمان گذشته ساده نویسنده: شبکه رسانه پاکدل - ۱۳٩۱/۱٠/۱٥

زمان گذشته ساده simple ‘ past tense       

زمان گذشته ساده توصیف کننده ی عملی است که در گذشته به وقوع پیوسته و هیچگونه ربطی به زمان حال و یا آینده ندارد . برای ساختن این  زمان بعد از فاعل ، گذشته  فعل اصلی را باید در جمله به کار برد فرمول این زمان به قرار زیراست:

 

قید زمان  + قید مکان + مفعول + گذشته فعل اصلی + فاعل

مثال:

I saw him at the thearter last night.         من دیشب او را در تاتر دیدم.

بنابراین چنانچه بخواهیم زمان گذشته را کاملاً خوب یاد بگیریم لازم است که گذشته افعال را به خوبی بدانیم . افعال از نقطه نظر نوع گذشته خود به دو دسته تقسیم می شوند:

1 – افعال با قاعده = regular verbs

افعال با قاعده افعالی هستند که برای ساختن گذشته و اسم مفعول به آخرآنها ed و یا d اضافه می کنیم.

چنانچه فعلی به e ختم شود فقط به آخر آن d اضافه می گردد. مثال:

To work                             کار کردن            I worked             من کار کردم.

To finish                      تمام کردن.      I finished my work.  کارم را تمام کردم.

To like                        دوست داشتن.

To live                           زندگی کردن

I liked her very much.                                او را خیلی دوست داشتم .

I lived there for two yeares.                              برای دو سال آنجا زندگی کردم

2- افعال بی قاعده  = lrregular verbs   

افعال بی قاعده افعالی هستند که گذشته و اسم مفعول آنها فرم و شکل دیگری دارند.

و خود به سه دسته تقسیم می شوند:

دسته اول:

این دسته افعالی هستند که فرم گذشته و اسم مفعول آنها با یکدیگر یکسان است.

حال                        گذشته                        اسم مفعول                          معنی

Sleep                   slept                       slept                                خوابیدن

Send                      sent                      sent                                 فرستادن

Buy                        bought                 bought                              خریدن

دسته دوم :

این  دسته افعالی هستند که گذشته و اسم مفعول آنها با یک دیگر فرق دارد:

حال                         گذشته                              اسم مفعول                          معنی

Go                         went                               gone                                رفتن

Speak                    spoke                            spoken                     صحبت کردن

Write                     wrote                            written                          نوشتن

See                         saw                                seen                             دیدن

دسته سوم :

این دسته افعالی هستند که حال و گذشته و اسم مفعول آنها یکی است ماننده:

حال                           گذشته                              اسم مفعول                              معنی

Put                           put                                 put                       قرار دادن-گذاشتن

Let                           let                                  let                              اجازه دادن

Cut                     cut                                 cut                    بریدن                   

Bet                         bet                                  bet                               شرط بستن

 

اغلب افعال بی قاعده را خواهیم آورد تا آنها را با دقت یاد بگیرید.      

  نظرات ()
تمرین12- Exercise twelve نویسنده: شبکه رسانه پاکدل - ۱۳٩۱/۱٠/۱٤

تمرین 12 = Exercise twelve

صفات ملکی یا ضمیر ملکی مناسب را که با فاعل جمله مطابقت می کند بکار ببرید:

1. She knows …... (her) …… lesson well.

2. I also know ……. Lesson well.

3. I do ……. Homework on the bus every day.

4. Both girls prepare ….. lessons well.

5. She writes the new words in …….. notebook.

6. we enjoy…….. English class.

  نظرات ()
تمرین 11 نویسنده: شبکه رسانه پاکدل - ۱۳٩۱/۱٠/۱٤

تمرین 11 = Exercise Eleven

جای مفعول شخصی را با مفعول شیئی عوض کنید:


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
تمرین 10 نویسنده: شبکه رسانه پاکدل - ۱۳٩۱/۱٠/۱٤

تمرین 10 = Exercise ten

جملات زیر را با دقت بخوانید و زیر ضمیر صحیح داخل پرانتز خط بکشید:


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
تمرین 9 نویسنده: شبکه رسانه پاکدل - ۱۳٩۱/۱٠/۱٤

تمرین 9 = Exercise Nine

فرم صحیح افعال داده شده در داخل پرانتز را در جملات زیر به کار ببرید.( زمان حال ساده – زمان حال استمراری ):


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
تمرین 8 نویسنده: شبکه رسانه پاکدل - ۱۳٩۱/۱٠/۱٤

تمرین 8 = exercise eight

در ادامه مطالب جملات را منفی کنید

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
صفت ملکی و ضمایر ملکی نویسنده: شبکه رسانه پاکدل - ۱۳٩۱/۱٠/۱٤

صفات ملکی = possessives Adjectives

ضمایر ملکی = “possessive pronouns


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
ضمایر مفعولی نویسنده: شبکه رسانه پاکدل - ۱۳٩۱/۱٠/۱٢

ضمایر مفعولی

“OBJECTIVE PRONOUNS”


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
وجه امری نویسنده: شبکه رسانه پاکدل - ۱۳٩۱/۱٠/۱٢

وجه امری

Imperative mood


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
افعال خود کار نویسنده: شبکه رسانه پاکدل - ۱۳٩۱/۱٠/۱٢

 

افعال خودکار= Automatic Verbs در زمان استمراری

 

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
نکاتی که باید در مورد حال استمراری بدانیم نویسنده: شبکه رسانه پاکدل - ۱۳٩۱/۱٠/۳

این نکات که در باره ی حال استمراری می باشد را خوب یاد بگیرید:


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
شناسایی زمان حال استمراری نویسنده: شبکه رسانه پاکدل - ۱۳٩۱/٩/٩

شناسایی زمان حال استمراری در تستهای چهار جوابی


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
دیکشنری آنلاین برای شما نویسنده: شبکه رسانه پاکدل - ۱۳٩۱/۸/٢٦

online dictionary for you

 

دیکشنری آنلاین

دیکشنری آنلاین

  نظرات ()
استعمال زمان حال استمراری نویسنده: شبکه رسانه پاکدل - ۱۳٩۱/۸/٢٥

موارد استعمال زمان حال استمراری


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
زمان حال استمراری نویسنده: شبکه رسانه پاکدل - ۱۳٩۱/۸/٢٢

present continuous Tense


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
تمرین درس حال ساده نویسنده: شبکه رسانه پاکدل - ۱۳٩۱/۸/۱۸

برای تقویت بیشتر تمرینات زیر را حل کرده و سؤالات خود را در نظرات بنویسید.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
علائم شناسایی زمان حال ساده نویسنده: شبکه رسانه پاکدل - ۱۳٩۱/۸/۱٤

زمان حال ساده در تستهای چهار جوابی دارای علائم شناسایی زیر است:


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
موارد استفاده زمان حال ساده نویسنده: شبکه رسانه پاکدل - ۱۳٩۱/۸/٩

زمان حال ساده در موارد زیر به کار می رود


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
فرم سؤالی زمان حال ساده نویسنده: شبکه رسانه پاکدل - ۱۳٩۱/٧/٢٤

چگونه زمان حال ساده را سؤالی کنیم؟


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
فرم منفی زمان حال ساده نویسنده: شبکه رسانه پاکدل - ۱۳٩۱/٧/٢٤

چگونه زمانه حال ساده را منفی کنیم؟


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
زمان حال ساده نویسنده: شبکه رسانه پاکدل - ۱۳٩۱/٧/٢٠

این زمان توصیف کننده عملی است که به صورت عادت یومیه به کار رود و بیان کننده مطالبی است که زمان خاصی ندارد .


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
تمرین 6 Exercise نویسنده: شبکه رسانه پاکدل - ۱۳٩۱/٧/۱٩

جمع جملات زیر را همانطور که آموخته اید نظر دهید


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
تمرین 5 Exercise نویسنده: شبکه رسانه پاکدل - ۱۳٩۱/٧/۱٩

جمع لغات زیر را همانطور که در قواعد آموخته اید نظر دهید.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
قواعد جمع بستن اسم در زبان انگلیسی نویسنده: شبکه رسانه پاکدل - ۱۳٩۱/٥/٤

فروشگاه و مرکز خریدBaleeBa

برای ورود به فروشگاه کلیک کنید

اسم به طور کلی به دو صورت در جمله دیده می شود :


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مقدمه English Grammer نویسنده: شبکه رسانه پاکدل - ۱۳٩۱/٤/۳٠

in the name of god

the compassionat, the merciful

سلام به تمامی دوستان ، به علم دوستان و همه آنانی که می خواهند  ارتباطات خود 

رادرجهان هستی بسط دهند و هیچ گاه به کم قانع نمی شوند.

دستور زبان انگلیسی مجموع قواعد و مقرراتی است که اصول درست خواندن و درست

نوشتن را به ما می آموزد در این وبلاگ به کمک دوستان نهایت سعی لازم به عمل

خواهدآمد که یک دستور کامل و جامعی با زبان بسیار ساده و روان برای شما گفته

شود.

امیدوارم بعد از تکمیل این وبلاگ و مطالع آن نیاز عزیزان نسبت به آشنایی با دستور زبان

انگلیسی تا حدود قابل توجه ای برطرف شده باشد به امید روزی که در مسیر رسیدن به

کمال نامتناهی گام به گام پیش رویم.

  نظرات ()
اسم - Noun نویسنده: شبکه رسانه پاکدل - ۱۳٩۱/٢/۱۳

اسم و انواع آن در زبان انگلیسی


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
exercise 2 تمرین نویسنده: شبکه رسانه پاکدل - ۱۳٩۱/٢/۱٠

تمرین درس فعل داشتن to have


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
صرف فعل - to have -داشتن نویسنده: شبکه رسانه پاکدل - ۱۳٩۱/٢/۸

فعل to have به صورتهای مختلف صرف میگردد که در این بحث به آنها اشاره مکنیم:


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
تمرین 1 exercise نویسنده: شبکه رسانه پاکدل - ۱۳٩۱/٢/٦

تمرین درس افعال to be در زمان حال گذشته آینده.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
Exercise 1 لغات تمرین نویسنده: شبکه رسانه پاکدل - ۱۳٩٠/۱٢/٢۱

توجه قبل از انجام اولین تمرین که راجع به صرف فعل بودن در زمانهای حال و گذشته و آینده می باشد لغات زیر را به خوبی فراگرفته و حفظ کنید.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
صرف فعل to be در زمان آینده نویسنده: شبکه رسانه پاکدل - ۱۳٩٠/۱٢/۱٩

فعل بودن در زمان آینده فقط be میباشد که...


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
صرف فعل بودن tobe در زمان گذشته نویسنده: شبکه رسانه پاکدل - ۱۳٩٠/۱٢/۱٥

صرف قعل بود to be در زمان گذشته


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
الفبای انگلیسی English Alphabet نویسنده: شبکه رسانه پاکدل - ۱۳٩٠/۱٢/۱٥

الفبای انگلیسی جمعاً 26 حرف است.

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
صرف فعل (بودن) to be نویسنده: شبکه رسانه پاکدل - ۱۳٩٠/۱٢/۱٥

صرف فعل to be در زمان حال


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
pronoun ضمیر نویسنده: شبکه رسانه پاکدل - ۱۳٩٠/۱٢/۱٥

ضمیر کلمه ای است که جای اسم یا معادل آن مینشیند و برای رفع تکرار اسم می اید.

مثلاً کسی میپرسد ، حسن کجاست؟

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
حروف صدا دار و بی صدا the vowel and consonant letters نویسنده: شبکه رسانه پاکدل - ۱۳٩٠/۱٢/۱٤

حروف انگلیسی به سه دسته تقسیم میشوند:

 

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
صدا sound نویسنده: شبکه رسانه پاکدل - ۱۳٩٠/۱۱/۱٥

هر کدام از الفبای انگلیسی دارای چند صدا می باشند که به ترتیب به ذکر آنهامی پردازیم:


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مطالب قدیمی تر »
مطالب اخیر فعلی که در گذشته استمرار داشته فرم سؤالی زمان گذشته ساده فرم منفی زمان گذشته ساده زمان گذشته ساده تمرین12- Exercise twelve تمرین 11 تمرین 10 تمرین 9 تمرین 8 صفت ملکی و ضمایر ملکی
کلمات کلیدی وبلاگ تمرین افعال to have (٢) exersis (٢) افعالtobe (۱) سوالی منفی (۱) to have داشتن (۱) have has (۱) حال ساده گذشته (۱) تمرین زبان انگلیسی (۱) زمان گذشته استمراری (۱) الفبای انگلیسی (۱) گرامر انگلیسی (۱) زمان گذشته (۱) حروف انگلیسی (۱) past (۱) تمرین گرامر (۱) ضمایر فاعلی (۱) have-had-has (۱) اسم در زبا انگلیسی (۱) اسم جمع-مفرد جنس اسم معنی (۱) engelish noun (۱) زمان استمراری (۱) زمان حال ساده (۱) قواعد/اسم/در/زبان/انگلیسی (۱) engelish/noun (۱) singular/plurul (۱) زبان-انگلیسی (۱) اسم-جمع (۱) تمرین-گرامر-اسم-جمع (۱) حال-ساده-سوم-شخص-زمان (۱) زمان-حال-ساده-کاربرد-حقیقت-کلی-مطبوعات-آینده-نزدیک (۱) تست-چهار-جوابی-حال-ساده (۱) عائم-شناسایی (۱) دیکشنریdictionary-onlin (۱) کاربرد-زمان-حال-ساده (۱) تست-شناسایی-استمراری (۱) افعال-خودکار (۱) وجه-امری (۱) ضمایر-مفعولی (۱) صفات-ملکی-ضمایر-ملکی (۱) تمرین-منفی-کردن (۱) فرم-صحیح-افعال-پرانتز (۱) خط-کشیدن-ضمیر-صحیح (۱) عوض-کردن-مفعول-شیئی-شخصی (۱) تمرین-صفات-ملکی-ضمایر-ملکی (۱) گذشته-ساده-باقاعده-بی قاعده (۱) فرم-منفی-گذشته-ساده (۱) فرم-سؤالی-گذشته-ساده (۱) past continuous tense (۱) گذشته استمراری (۱) continuous (۱) tense (۱) منفی کردن زمان حال یاده (۱) جمع باقاعده-بیقاعده (۱) تمرین گرامر-اسم جمع (۱) قواعد جمع بستن اسم (۱) جمع اسم انگلیسی (۱) english grammer (۱) صرف فعل to be (۱) فعل to be در زمان آینده (۱) صرف فعل بودن در زمان گذشته (۱) صرف فعل بودن (۱) صرف افعال to be گذشته (۱) ضمیر در انگلیسی (۱) pronoun (۱) ضمایر در زبان انگلیسی (۱) حروف صدا دار انگلیسی (۱) حروف بی صدا انگلیسی (۱) vowel letters (۱) consonant letters (۱) صدای حروف انگلیسی (۱) sond (۱) ترکیب حروف در زبان انگایسی (۱) صداهای ترکیبی (۱)
دوستان من شبکه رسانه های تصویری بالی با -پاکدل BaleeBa فروشگاه و مرکز خرید همه چیز فروشگاه و مرکز آموزش زبان اینگلیسی شماره 1 فروشگاه و مرکز یاد گیری زبان اینگلیسی شماره2 اخبار فناوری اطلاعات طراح قالب