اسم - Noun

 

اسم کلمه ای است که برای نامیدن اشخاص و اشیاء به کار میرود. به عبارتی دیگر واژه ای که اشخاص یا اشیاء را معرفی میکند اسم نامیده میشود که معادل کلمه Noun در زبان انگلیسی است. مثال:

book                کتاب                    pen                قلم

dog                    سگ                    tray             سینی

man                  مرد             woman                   زن

دانستن انواع اسم برای یک دانش آموز و یا یک دانشجویی که میخواهد انگلیسی یاد بگیرد و آن را صحبت کند چندان اهمیت زیادی ندارد ولی نکات مهم گرامری آنها را که در امتحانات دبیرستان، کنکور، اعزام مطرح میشوند. بطور مختصر با ذکر چند نمونه انواع اسم را به ترتیب آمده بیان مکنیم.

انواع اسم

اسم به طور کلی به دو دسته تقسیم میشود:

1- اسم ذات = concrete noun        

2- اسم معنی = abstract noun 

اسام ذات اسمی است که قابل رویت بوده و به خودی خود موجود باشد.ماننده:

صندلی      chaire                    کتاب              book

اسم معنی اسمی است که به خودی خود وجود نداشته باشد و نتوان آن را لمس نمود.مثال:

رهبری               leadership                    هوش             Inteligence

فقیر                  poverty                     قدرت                  ability

قحطی                    starvation           گرسنگی                 hunger

اسم ذات را میتوان به چهار دسته تقسیم نمود:

1- اسم خاص =proper noun

اسم خاص واژه ای است که بر شئ یا شخص خاصی و معینی دلالت کند.

تهران                 Tehran                       روبرت            Robert

لندن                  Landan                           علی             Ali

بدیهی است  هرگز قبل از اسم خاص the به کار برده نمی شود زیرا اسم خاص به خودی خود معین و مشخص بوده و احتیاجی به حرف تعریف معین ندارد.

2- اسم عام = C0mmon Noun

اسم عام اسمی است که تمام افراد همجنس و هم نوع را در بر گیرد. ماننده:

کتاب                 book                          گربه                cat

دختر                    girl                          شهر                   city

 3- اسم جمع = Collective Noun

اسم جمع اسمی است که در صورت مفرد ولی در معنی جمع باشد. ماننده:

تیپ              Brigade                         گله                flock

قبیله                    Tribe                      تیم                Team

اسم جمع ماننده team (تیم)  crowd (جمعیت)   grooup (گروه)  army (ارتش) news (اخبار) audience (شنوندگان) همیشه با فعل مفرد به کار میروند. ماننده

A group of scientists is working on the new project.

گروهی از دانشمندان روی روزه جدید مشغول کار هستند.

A large crowd was waiting for the prisident.

جمعیت انبوهی انتظار رییس جمهور رامیکشیدند.

The team is coming towards us.              تیم دارد به سوی ما میاید  

کلمه people (مردم) همیشه با فعل جمع به کار میرود.

Many people were there waiting for the train.

افراد زیادی آنجا منتظر قطار بودند.

 4- اسم جنس = Material Noun

اسم جنس اسمی است که نوع و جنس ومادهی شئی را معین کند. ماننده:

چوب             Wood                   طلا                      Gold

آهن                Iron                         نقره                   Silver

 

     

دیکشنری آنلاین دیکشنری آنلاین
/ 0 نظر / 184 بازدید