فرم منفی زمان گذشته ساده

فرم منفی زمان گذشته ساده

برای منفی کردن زمان گذشته ساده فعل کمکی did را با کلمه ی منفی not بعد از فاعل و قبل از فعل اصلی قرار می دهیم. مثال:

He went there last night .      (مثبت)                     او دیشب به آنجا رفت.

He did not go there last night.     (منفی)                او دیشب به آنجا نرفت.

We spent all our money.      (مثبت)                         ما تمام پولهایمان را خرج کردیم.

We did not spent all our money.  (منفی)                   ما تمام پولهایمان را خرج نکردیم.

/ 0 نظر / 199 بازدید