صداهای ترکیبی

sh  = (ش) ماننده:    dish (ظرف)         sheep  (گوسفند)

ch = (چ) ماننده :         charch   (کلیسا)        chin  (چانه)

kh = (خ)  ماننده :          khosrow  (خسرو)     khan  (خان)

Gh = (ق،غ)  ماننده : Ghasem   (قاسم) و گاهی صدای (ف) میدهد lalugh (خندیدن)

Ph  = (ف)  ماننده : telephone  (تلفن)        physics (فیزیک)

Tion  = (شن) ماننده : station  ( ایستگاه)     question ( سوءال)

Ture  = چِر  ماننده : picture  (عکس)       future ( آینده )

Sion = ژِن    ماننده:  confusion  (اغتشاش)

Cial = شِل     ماننده :  Special (مخصوص)

th در زبان انگلیسی دارای دو صدا به شرح زیر است:

1- صدای بین (ت و ث) بدین طریق که زبان را باید پشت دندانهای بالا قرار داد و صدای

(س) ایجاد نمود. ماننده:     thin (لاغر)     tooth (دندان)

2- صدای بین (د و ذ) بدین طریق که زبان را باید پشت دندانهای بالا قرار داد و صدای (ز)

ایجاد کرد. ماننده:       though ( گرچه)    that (آن)

ti در بعضی از لغات صدای (ش) دارد. ماننده:

essential ( ضروری)      patient  ( صبور - بردبار )

 

/ 1 نظر / 198 بازدید
سیمین

حروفckبرای چی دنبال همن؟[خواب]