فرم منفی زمان حال ساده

 

برای منفی کردن زمان حال ساده بایستی از دو فعل کمکی do و does با کمک کلمه not استفاده کرد. بدین ترتیب که از does برای سوم شخص مفرد و برای سایر ضمایر از do استفادده می گردد . مثال:

I do not write.                                 من نمی نویسم

you do not write                               تو نمی نویسی

He does not write.                           او نمی نویسد

it does not write                                  آن نمی نویسد

We do not write.                                ما نمی نویسیم

you do not write                                     شما نمی نویسید

they do not write.                                  آنها نمی نویسند                        

همانطوری که ملاحظه می فرمایید s یا es فعل در جمله منفی سوم شخص مفرد حذف می گردد.

دیکشنری آنلاین دیکشنری آنلاین
/ 0 نظر / 41 بازدید