الفبای انگلیسی English Alphabet


حروف الفبای انگلیسی به دو دسته تقسیم میشوند:

1- حروف بزرگ=Capital letters این حروف که اکثراً در چاپ مورد اسرتفاده قرار  مگیرند

عبارت است از:

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. W. Z

2- حروف کوچک= Small letters که هم برا ی چاپ و هم برا ی نوشتن استفاده میشود.

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. m. l. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z

دسته ی سومی هم هست که تنها برای نوشتن استفاده می شود اما بهتر است

برای نوشتن از همان حروف شبیه به چاپ استفاده شود.

/ 0 نظر / 35 بازدید