نکاتی که باید در مورد حال استمراری بدانیم

1-    چنانچه فعلی به e ختم شود هنگام اضاقه کردن ing به آخر فعل ، (e) حذف می گردد. مثال:

To write          نوشتن             

He is writing a letter.             او مشغول نوشتن نامه است


2-    چنانچه فعلی به یک حرف بی صدا ختم شود و قبل از آن یک حرف با صدا باشد و فشار صدا روی قسمت آخر فعل باشد حرف آخر تکرار می گردد.  مثال:

To run.             دویدن 

To shut       بستن                     

He is running after the dog.            او دارد سگ را تعقیب می کند                    

He is shutting the window.او دارد پنجره را می بندد                     

3-    اگر فعلی به ie ختم شود هنگام اضافه کردن ing به آخر فعل ie تبدیل به y می گردد. مثال:

To die               مردن                  to lie               دراز کشیدن

He is dying of hunger.                  او دارد از گرسنگی می میرد.

The lambs are lying near their mothers.

بره ها نزدیک مادرشان دراز کشیده اند (حالا).

4-    نکته مهم ترکیب زمان حال استمراری  در بعضی افعال ماننده ترکیب زمان ماضی نقلی است. مثلاً در جمله : او اکنون در کلاس نشسته است. نشان می دهد که زمان حال استمراری است.در حالی که پسوند (است) که به آخر اسم مفعول (نشسته اضافه شده) فرمول ماضی نقلی را در زبان فارسی نشان می دهد و شما نباید در این مورد مرتکب اشتباه شوید. مثال:

He is sitting in the class now.    او اکنون در کلاس نشسته است          

نکته مهم: اکثر دانشجویان زبان انگلیسی زمان حال استمراری را با زمان حال ساده اشتباه می کنند ودر کاربرد این دو زمان دچار اشکال می گردند . برای روشن شدن مطلب به دو جمله زیر توجه فرمایید:

Ali teaches English three hours a day.

علی روزی سه ساعت انگلیسی تدریس می کند.

Ali is teaching English now.

علی در حال حاضر مشغول تدریس انگلیسی است.

در جمله اول شرح حال علی – عادت او و حتی شغل او را به طور کلی بیان می کند و ممکن است در حال حاضر مشغول تدریس نباشد. ولی در جمله دوم عمل تدریس واقعاً در حال حاضر  انجام می شود.

 

 

 

 

دیکشنری آنلاین دیکشنری آنلاین
/ 0 نظر / 142 بازدید