صفت ملکی و ضمایر ملکی

برای نشان دادن مالکیت شیئی نسبت به انسان از صفات ملکی استفاده می گردد و این کلمات همیشه قبل از اسم بکار می روند. صفات ملکی در زبان انگلیسی عبارتند

از :

 

My leg.                             پای من         our books.                 کتاب های من

Your leg.                          پای تو            your books.              کتاب های شما

His leg.                              پای او           Their books.             کتابهای آنها

Her leg.                             پای او(مؤنث)

Its leg .                              پایه آن(خنثی)

مثال:

I comb my hair every day.                      من هر روز موهایم را شانه می کنم.

We enjoy our English class.                        ما از کلاس انگلیسی خود لذت می بریم

نکته: کلمه own چنانچه بعد از صفت ملکی به کار رود مالکیت را تاکید می کند.

This is my car.                                        این اتومبیل مال من است (تاکید ندارد).

This ys my own car.                                     این اتومبیل خود من است (تاکید دارد).

 

ضمایر ملکی = “possessive pronouns

ضمیر ملکی کلمه ای است که علاوه بر ضمیر بودن مالکیت را بیان می کند و در حقیقت به جای صفت ملکی و اسم می نشیند. همانطوری که می دانید ضمیر کلمه ای است که جای اسم می نشیند و برای رفع تکرار اسم به کار می رود. دو جمله ی زیر موضوع را کاملاً مشخص می کند.

This is my book and that is your book.

This is my book and that is yours.             این کتاب من است و آن کتاب شماست.

در جمله فوق کلمه yours   در حقیقت بجای your book به کار برده شده و هدف از به کار بردن آن جلو گیری از تکرار کلمه ی book که اسم است می باشد.

Your pencil has not a nib but mine (my pencil) has.

مدادشما نوک ندارد اما مداد من دارد.

ضمایر ملکی در انگلیسی عبارتند از:

Mine                        مال من                           ours                         مال ما

Yours                      مال تو                             yours                         مال شما

His                              مال او(مذکر)               theirs                          مال آنها

Hers                             مال او(مؤنث)        

Its                                 مال آن (خنثی)

نکته: گاهی بعد از حرف اضافه of از ضمیر ملکی نیز استفاده می شود. مثال:

He is a friend of mine.                        او یکی از دوستان من است.

جمله فوق در حقیقت به صورت زیر بوده است.

He is one of my friends.

که به کار بردن جمله اوّل متداول تر و حتی صحیح تر از جمله دوم است. ولی نمی توان گفت که جمله دوم غلط باشد.

/ 0 نظر / 767 بازدید