فرم سؤالی زمان حال ساده

 

برای سؤالی کردن جملات زمان حال ساده دو فعل کمکی do و does در ابتدای جمله قبل از فاعل قرار می دهیم بدین ترتیب که از does برای سوم شخص مفرد و برای سایر ضمایر از  do استفاده می شود. مثال:

Do I write ?                        آیا من می نویسم

 Do you write?                   آیا تو می نویسی

Does he write?                           آیا او می نویسد

Does it write?                            آیا آن می نویسد

Do We write?                            آیا ما می نویسیم

Do You write?                              آیا شما می نویسم

Do they write?               آیا آنها می نویسند   

برای منفی سؤالی کردن زمان حال ساده does not و Do not به صورت فرم مخفف (contracted from) در ابتدای جمله قبل از فاعل قرار می دهیم. مثال:

Don't you go to your brother's house?    آیا شما به منزل برادرتان نمی روید

Doesen't he come here on fridays?  آیا او روزهای جمعه اینجا نمی آید؟

تبصره مهم: فعل سوم شخص مفرد در زمان حال ساده فقط زمانی S یا es می گیرد که جمله مثبت باشد. ولی چنانچه جمله منفی یا سؤالی باشد هرگز از s یا es استفاده نمی گردد.

در مکاتبات رسمی برای منفی سؤالی کردن از فرم مخفف استفاده می شود . مثال:

Do you not like music?                 آیا شما موسیقی را دوست ندارید

Does he not like music?                  آیا او موسیقی را دو ست ندارد   

/ 0 نظر / 113 بازدید