شناسایی زمان حال استمراری

 

این زمان معمولاً باقیود زمانیی مانند : now - at present - at the moment - right now - just now - for the time being به کار می رود. مثال:

At present the teacher is teaching English.

در حال حاضر معلم در حال تدریس انگلیسی می باشد.

2- اگر ابتدای جمله با وجه امری مثبت یا منفی آغاز شود، قسمت دیگر جمله به احتمال قوی زمان حال استمراری است.مثال:

listen!                  I am talking to you

گوش ! کن دارم با تو صحبت می کنم.

Don't shout !         The baby is sleeping.

فریاد نزن !  بچه خواب است.

نکته مهم: اگر بعد از وجه امری جملات با کلمات here و there آغاز شود ، به جای حال استمراری بایستی از زمان حال ساده به شرح زیر استفاده کرد:

به محل فاعل  و فعل جمله دقت کنید.

Look ! The football team is coming here.

Look ! Here comes the football team.

نگاه کن تیم فوتبال به اینجا می آید.

دیکشنری آنلاین دیکشنری آنلاین
/ 0 نظر / 34 بازدید