# زبان-انگلیسی

قواعد جمع بستن اسم در زبان انگلیسی

1- مفرد = singular                                              2- جمع = plurul             مثال : دو سگ                    two dogs                یک سگ           one dog دو قلم                         two pens                یک ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 225 بازدید