# زمان-حال-ساده-کاربرد-حقیقت-کلی-مطبوعات-آینده-نزدیک