علائم شناسایی زمان حال ساده

 

- قیود تکرار ماننده: often = اغلب ، always = همیشه ، usually = معمولا

sometimes = گاهی اوقات ، generally = عموماً ، never = هرگز ، ever = همیشه

seldom = به ندرت ، rarely = ندرتاً ، at times = گاه گاهی ، occasionally =  گاهی

once in a while = گاه گاهی از عالائم زمان حال ساده بوده و محل آنها بعد فاعل و قبل از فعل اصلی است. مثال:

I often see him here            من اغلب او را اینجا می بینم

he usually comes here on tim                      او معمولاً به موقع به اینجا می آید

I always speak english in the clas    من همیشه در کلاس انگلیسی صحبت میکنم

2- بعد از کلمات (after- unless-before-until-as soon as-when-if-as long as)

زمان حال ساده یا ماضی نقلی به کار می رود و هر گز از shall و will استفاده نمی گردد.

 در این حالت قسمت قسمت دیگر جمله اکثراً آینده ساده می باشد فرمول زیر را خوب به خاطر بسپارید.

آینده ساده + زمان حال ساده + کلمات فوق

If he comes here،Iwill talk to him.             اگر اوبه اینجا بیاید،با او صحبت خواهم کرد

when he comes،I will give him the present.                   

وقتی اوبیاید، هدیه را به او خواهم داد

As soon as he arrives in Tehran،the police will arrest.                      

به مجرد این که وارد تهران شود،پلیس اورا دستگیر خواهد کرد

I will not leave here until he comes.                                 

من اینجا را ترک نخواهم کرد تا او بیاید

Before he leaves Tehran،he must introduce himself to the police.

قبل از این که تهران را ترک کند باید خود را به پلیس معرفی کند

نکته مهم: افعال ناقص can-may-must-should-ought to اگر با سوم شخص مفرد به کار روندند نه تنها به آخر آنه s اضافه نمی گردد، بلکه افعالی که با آنها به کار می روند نیز s یا es نمی گیرند. مثال:

he may come here tomorrow.     او ممکن است فردا به اینجابیاید

she con solve our difficulty.               او مشکل ما را می تواند حل کند 

   تبصره 1- چنانچه فعلی به y ختم شود و قبل از y یک حرف بی صدا باشد در سوم شخص مفرد و در زمان حال ساده تبدیل به ies می گردد. مثال:

to try       سعی کردن

He always tries to explain the lesson well.                      

 او همیشه سعی می کند که درس را خوب شرح دهد.

 ولی اگر قبل  y یک حرف با صدا باشد در سوم شخص مفرد فقط s می گیرد مثال:

to play                    بازی کردن نواختن

she plays the piano very beautifully.

او پیانو را خیلی قشنگ می نوازد

تبصره 2- اگر فعل به (f-k-t-p) ختم شود s اضافه شده در سوم شخص مفرد (س) و در غیر این صورت (ز) تلفظ می گردد.مثال:

he works very hard.                            او سخت کار می کند

He eats dinner at home.                   او در منزل شام می خورد

she sleeps very late.                           او خیلی دیر می خوابد

he loafs about at street corner every day

او هر روز در گوشه خیابان ولگردی می کند.

ولی در جملات زیر s (ز) تلفظ می شود. مثال:

he play football on fridays.                             او روزهای جمعه فوتبال بازی می کند

she leaves then class early.                      او زود کلاس را ترک می کند

بتبصره3- برای منفی یا سؤالی کردن فعل have بهتر است مانند سایر افعال از فعل کمکی do و یا does استفاده گردد مثال:

I don't have any money now.                 من حالا هیچ پولی ندارم

he doesn't have any money now.           او حالا هیچ پول ندارد

do you have a cat at home?                     آیا شما در منزل گربه دارید

دیکشنری آنلاین دیکشنری آنلاین
/ 0 نظر / 972 بازدید